Wrocław – Doradca ADR

Wrocław – Doradca ADR

Doradca ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

1 (2)

 

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

 • wykształcenie wyższe,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Szkolenie dla kandydatów na doradców ADR obejmuje zakres tematyczny: 1. Część ogólna

 • przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • budowa i użytkowanie opakowań,
 • zasady znakowania,
 • dokumentacja,
 • szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
 • warunki przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowanie ładunkiem,
 • obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.

2. Część specjalistyczna – przewóz drogowy

 • przepisy dotyczące przewozu drogowego,
 • dokumentacja,
 • pojazdy,
 • załadunek i rozładunek,
 • przewóz w cysternach,
 • zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne,
 • szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem.

3. Konsultacje Egzamin państwowy dla kandydatów na doradców ADR przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny. Koszt egzaminu: 500,00 zł. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla doradców ADR,
 • kopia dyplomu potwierdzająca wyższe wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500,00 zł.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących egzaminu  na doradcę ADR znajduje się na stronie Transportowego Dozoru Technicznego. Uzyskane świadectwo doradcy ADR jest ważne przez okres 5 lat.

Czas trwania: 44 godziny
Terminy:  11-20.06.2021 r.  zajęcia organizowane są w weekendy ok. 6 spotkań
Cena: 1 500,00 zł/os. + 250 zł podręcznik
Inne:  podręcznik – Umowa europejska – możliwość zamówienia za pośrednictwem Ośrodka – dodatkowy koszt
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

.

.  ..

Facebook