Regulamin

Regulamin

Regulamin dokonywania zapisów w systemie on-line na kursy i szkolenia organizowane przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu.

1. Definicje

Administrator Ochrony Danych Osobowych: Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Biskupiej 10a
Organizator: Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Biskupiej 10a.
Witryna: witryna internetowa dostępna pod adresem dzdz.edu.pl należąca i prowadzona przez Organizatora.
Usługi: kursy i szkolenia dostępne w Witrynie.
Zapisy: zapisy on-line na Usługi dostępne w Witrynie.
Użytkownik: osoba korzystająca z Witryny i dokonująca Zapisu na Usługę.
Uczestnik: osoba biorąca udział w Usłudze.
OKZ: jeden z Ośrodków Kształcenia Zawodowego działających w strukturze Organizatora, realizujący daną Usługę.
Polityka prywatności: dokument zawierający informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Witryny, dostępny pod adresem dzdz.edu.pl/polityka-prywatnosci.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania Zapisów na Usługi przez Użytkowników. Zapisy na Usługi dokonywane w Witrynie mają jedynie charakter informacyjny, a w szczególności nie mają charakteru transakcji dokonanej na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r, poz. 287). Do faktycznego zawarcia umowy uczestnictwa w Usłudze może dojść wyłącznie na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu. Podanie przez Użytkownika, wszystkich wymaganych przez Organizatora danych osobowych niezbędnych do dokonania Zapisu na Usługę, jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi jego dokonanie. Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo w każdym momencie żądać od Administratora Ochrony Danych Osobowych ich sprostowania, natychmiastowego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Administrator Ochrony Danych Osobowych ma obowiązek sprostowania, natychmiastowego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych na innego Administratora po otrzymaniu od Użytkownika pisemnej informacji. Zapis może zostać dokonany tylko i wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik w pełni zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. System Zapisów jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. W związku z tym Zapisów nie mogą dokonywać osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

3. Zapisy na Usługi

Usługi są dostępne w Witrynie pod adresem dzdz.edu.pl/kursy-i-szkolenia. System Zapisów daje Użytkownikowi możliwości wyboru oraz przeglądania opisów poszczególnych Usług. Użytkownik dokonuje Zapisu poprzez użycie odnośnika „Prześlij” dostępnego dla danej Usługi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego Użytkownik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zapisu. Następnie Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu potwierdzenia jego uczestnictwa w Usłudze. Jeśli Organizator nie zdoła skontaktować się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych, Zapis dokonany przez Użytkownika zostanie anulowany. Zakończenie Zapisów na Usługę następuje w chwili osiągnięcia, ustalonej przez Organizatora, maksymalnej ilości Uczestników mogących wziąć w niej udział, jednakże nie później niż w przeddzień rozpoczęcia Usługi. Organizator zastrzega sobie także prawo do odmowy Zapisu Użytkownika na Usługę bez potrzeby określania przyczyn takiej odmowy.

4. Realizacja Usługi

Dla każdej Usługi Organizator ustala minimalną wymaganą liczbę jego Uczestników. Usługa zostanie zrealizowana tylko w przypadku, gdy liczba Uczestników osiągnie tę wartość. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu realizacji Usługi w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość Uczestników lub z innych niezależnych od Organizatora przyczyn. Wszelkie informacje dotyczące zmian statusu Usługi oraz zmian w terminach jego realizacji będą przez Organizatora niezwłocznie przekazywane telefonicznie lub poprzez wiadomości e-mail, Użytkownikom zapisanym na daną Usługę.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w Usłudze

W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z uczestnictwa w Usłudze, powiadomi on o tym fakcie Organizatora nie później niż 5 dni roboczych przed datą realizacji tej Usługi.

6. Ceny za uczestnictwo w Usłudze

Wszystkie podane, w opisach Usług, ceny za uczestnictwo w Usłudze, są cenami brutto w złotych polskich za jednego Uczestnika. Organizator oświadcza, że realizowane Usługi są w większości przypadków zwolnione z podatku VAT na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zawarcie umowy

Osoby fizyczne, firmy i instytucje – pojedynczy Uczestnicy, Użytkownik, aby wziąć udział w Usłudze, po dokonaniu i akceptacji Zapisu oraz skontaktowaniu się z danym OKZ wskazanym w opisie Usługi, powinien dokonać zapłaty co najmniej 50% ceny podanej w opisie Usługi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Usługi. Jeśli cena nie była podana w opisie Usługi, Użytkownik uzyska odpowiednią informację dotyczącą ceny kontaktując się z podanym w opisie Usługi OKZ. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do własnoręcznego wypełnienia wewnętrznego dokumentu Organizatora, zwanego Kartą Słuchacza. Wymaga ona podania danych osobowych niezbędnych do przetwarzania przez Organizatora w związku z prowadzoną przez niego działalnością oświatową. Po wykonaniu opisanych wyżej czynności umowę dotyczącą uczestnictwa Użytkownika w Usłudze uważa się za zawartą. Pozostałą kwotę Użytkownik powinien zapłacić przed zakończeniem realizacji Usługi. Na życzenie Użytkownik otrzyma od Organizatora fakturę VAT. Firmy i instytucje – grupy Uczestników Użytkowników chcących zgłosić do uczestnictwa w Usłudze wieloosobowe grupy Uczestników prosimy po dokonaniu Zapisu o bezpośredni kontakt z OKZ realizującym daną Usługę. Umożliwi to indywidualną negocjację cen oraz pozostałych szczegółowych warunków realizacji Usługi.

8. Płatności

Organizator akceptuje aktualnie następujące formy płatności za udział w Usłudze:

  • gotówką w biurze OKZ,
  • przelewem bankowym na konto bankowe: PKO BP IV Oddział Wrocław, nr 50 1020 5242 0000 2802 0019 4530.

Na przelewie bankowym należy podać pełne dane adresowe Uczestnika Usługi, nazwę Usługi oraz miejsce jej realizacji. Datę dokonania płatności stanowi data wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

9. Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać do Organizatora Usługi w formie pisemnej osobiście w OKZ, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji danej Usługi.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe do Uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e‑mail,
  • nazwę, datę i miejsce usługi wobec której zgłasza się reklamacje,
  • przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu,
  • uzasadnienie reklamacji,
  • proponowany sposób rozwiązania sprawy — oczekiwania wobec Organizatora Usługi. 

Organizator Usługi ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od momentu wpłynięcia zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony w takiej samej formie w jakiej złożył reklamację. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji danej Usługi. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich wymaganych informacji, Organizator Usługi powiadomi mailowo lub telefonicznie zgłaszającego reklamację o tym fakcie oraz o możliwości złożenia uzupełnionej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.
Pozostałe kwestie związane z rozpatrywaniem reklamacji unormowane są w przepisach kodeksu cywilnego.

10. Monitoring Usługi

Organizator Usługi zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizytacji monitorującej. Wizytacja może zostać przeprowadzona przez Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego lub upoważnione przez Organizatora do tego instytucje.

11. Postanowienia końcowe

Aby zostać Uczestnikiem Użytkownik, który dokonał Zapisu, musi stawić się w miejscu i czasie wskazanym w opisie Usługi lub innym ustalonym bezpośrednio z OKZ realizującym Usługę, wypełnić własnoręcznie Kartę Słuchacza. Nie spełnienie tego warunku skutkuje anulowaniem Zapisu. Wszelkie kwestie sporne będzie rozstrzygał Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego realizującego Usługę.

 

Facebook