Regulamin

Regulamin

(--- wersja 1.2 z dnia 22 maja 2018 r. ---)

Regulamin dokonywania zapisów w systemie on-line na kursy i szkolenia organizowane przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu.

1.      Definicje

Administrator Ochrony Danych Osobowych: Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Biskupiej 10a
Organizator: Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Biskupiej 10a.
Witryna: witryna internetowa dostępna pod adresem dzdz.edu.pl należąca i prowadzona przez Organizatora.
Wydarzenia: kursy i szkolenia dostępne w Witrynie.
Zapisy: zapisy on-line na Wydarzenia dostępne w Witrynie.
Użytkownik: osoba korzystająca z Witryny i dokonująca Zapisu na Wydarzenie.
Uczestnik: osoba biorąca udział w Wydarzeniu.
OKZ: jeden z Ośrodków Kształcenia Zawodowego działających w strukturze Organizatora, realizujący dane Wydarzenie.
Polityka prywatności: dokument zawierający informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Witryny, dostępny pod adresem dzdz.edu.pl/polityka-prywatnosci.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania Zapisów na Wydarzenia przez Użytkowników. Zapisy na Wydarzenia dokonywane w Witrynie mają jedynie charakter informacyjny, a w szczególności nie mają charakteru transakcji dokonanej na odległość w rozumieniu Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r, poz. 683 z póź.  zm.). Do faktycznego zawarcia umowy uczestnictwa w Wydarzeniu może dojść wyłącznie na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu. Podanie przez Użytkownika, wszystkich wymaganych przez Organizatora danych osobowych niezbędnych do dokonania Zapisu na Wydarzenie, jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi jego dokonanie. Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo w każdym momencie żądać od Administratora Ochrony Danych Osobowych ich sprostowania, natychmiastowego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Administrator Ochrony Danych Osobowych ma obowiązek sprostowania, natychmiastowego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych na innego Administratora po otrzymaniu od Użytkownika pisemnej informacji. Zapis może zostać dokonany tylko i wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik w pełni zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. System Zapisów jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. W związku z tym Zapisów nie mogą dokonywać osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

3. Zapisy na Wydarzenia

Wydarzenia są dostępne w Witrynie pod adresem dzdz.edu.pl/kursy-i-szkolenia. System Zapisów daje Użytkownikowi możliwości wyszukiwania, wyboru oraz przeglądania opisów poszczególnych Wydarzeń. Ze względu na konieczność eliminowania fałszywych Zapisów na Wydarzenia, podawania nieprawdziwych danych osobowych i innych niepożądanych zdarzeń, proces finalizacji Zapisu jest dwuetapowy. Użytkownik dokonuje Zapisu poprzez użycie odnośnika „Zapisz się” lub „Zapisz się online” dostępnego dla danego Wydarzenia, a następnie wypełnia i wysyła informacje podane w formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego oraz dla firm i instytucji także nazwy i numeru NIP. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego Użytkownik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zapisu. Następnie Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu potwierdzenia jego uczestnictwa w Wydarzeniu. Jeśli podczas tego kontaktu Użytkownik potwierdzi chęć uczestnictwa w Wydarzeniu, otrzyma kolejną wiadomość e-mail informującą o akceptacji Zapisu. Jeśli Organizator nie zdoła skontaktować się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych, Zapis dokonany przez Użytkownika zostanie anulowany. Zakończenie Zapisów na Wydarzenie następuje w chwili osiągnięcia, ustalonej przez Organizatora, maksymalnej ilości Uczestników mogących wziąć w nim udział, jednakże nie później niż w przeddzień rozpoczęcia Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie także prawo do odmowy Zapisu Użytkownika na Wydarzenie bez potrzeby określania przyczyn takiej odmowy.

4. Realizacja Wydarzenia

Dla każdego Wydarzenia Organizator ustala minimalną wymaganą liczbę jego Uczestników. Wydarzenie zostanie zrealizowane tylko w przypadku, gdy liczba Uczestników osiągnie tę wartość. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu realizacji Wydarzenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość Uczestników lub z innych niezależnych od Organizatora przyczyn. Wszelkie informacje dotyczące zmian statusu Wydarzenia oraz zmian w terminach jego realizacji będą przez Organizatora niezwłocznie przekazywane telefonicznie lub poprzez wiadomości e-mail, Użytkownikom zapisanym na dane Wydarzenie.

 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu

W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z uczestnictwa w Wydarzeniu, powiadomi on o tym fakcie Organizatora nie później niż 5 dni roboczych przed datą realizacji tego Wydarzenia.

 6. Ceny za uczestnictwo w Wydarzeniu

Wszystkie podane, w opisach Wydarzeń, ceny za uczestnictwo w Wydarzeniu, są cenami brutto w złotych polskich za jednego Uczestnika. Organizator oświadcza, że realizowane Wydarzenia są w większości przypadków zwolnione z podatku VAT na podstawie odrębnych przepisów.

 7. Zawarcie umowy

Osoby fizyczne, firmy i instytucje pojedynczy Uczestnicy, aby wziąć udział w Wydarzeniu, po dokonaniu i akceptacji Zapisu oraz skontaktowaniu się z danym OKZ wskazanym w opisie Wydarzenia, Użytkownik powinien dokonać zapłaty co najmniej 50% ceny podanej w opisie Wydarzenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia. Jeśli cena nie była podana w opisie Wydarzenia, Użytkownik uzyska odpowiednią informację dotyczącą ceny kontaktując się z podanym w opisie Wydarzenia OKZ. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do własnoręcznego wypełnienia wewnętrznego dokumentu Organizatora, zwanego Kartą Słuchacza. Wymaga ona podania danych osobowych niezbędnych do przetwarzania przez Organizatora w związku z prowadzoną przez niego działalnością oświatową. Po wykonaniu opisanych wyżej czynności umowę dotyczącą uczestnictwa Użytkownika w Wydarzeniu uważa się za zawartą. Pozostałą kwotę Użytkownik powinien zapłacić przed zakończeniem realizacji Wydarzenia. Na życzenie Użytkownik otrzyma od Organizatora fakturę VAT. Firmy i instytucje grupy Uczestników Użytkowników chcących zgłosić do uczestnictwa w Wydarzeniu wieloosobowe grupy Uczestników prosimy po dokonaniu Zapisu o bezpośredni kontakt z OKZ realizującym dane Wydarzenie. Umożliwi to indywidualną negocjację cen oraz pozostałych szczegółowych warunków realizacji Wydarzenia.

8. Płatności

Organizator akceptuje aktualnie następujące formy płatności za udział w Wydarzeniu:

  • gotówką w biurze OKZ,
  • przelewem bankowym na konto bankowe: PKO BP IV Oddział Wrocław, nr 50 1020 5242 0000 2802 0019 4530.

Na przelewie bankowym należy podać pełne dane adresowe Uczestnika Wydarzenia, nazwę Wydarzenia oraz miejsce jego realizacji. Datę dokonania płatności stanowi data wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

 9. Postanowienia końcowe

Aby zostać Uczestnikiem Użytkownik, który dokonał Zapisu, musi stawić się w miejscu i czasie wskazanym w opisie Wydarzenia lub innym ustalonym bezpośrednio z OKZ realizującym Wydarzenie, wypełnić własnoręcznie Kartę Słuchacza. Nie spełnienie tego warunku skutkuje anulowaniem Zapisu. Wszelkie kwestie sporne będzie rozstrzygał Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego realizującego Wydarzenie.

Facebook