Ośrodki

 

OKZ Świdnica

OKZ Świdnica, ul. Letnia 13, 58-105 Świdnica. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Joanna Niksa
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Zygmunt Kozłowski
Zastępca Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Anna Pojasek
Specjalista ds. szkolenia i poradnictwa zawodowego

 

POKAŻ KURSY OŚRODKA


W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Świdnicy można uzyskać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:

TRANSPORTU

 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • ADR – Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym wszystkich klas (kurs początkowy i doskonalący)
 • ADR – Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, klasy 1, klasy 7 (kurs początkowy i doskonalący)
 • Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Transport drogowy taksówką
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG
Egzaminy przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: UDT, TDT, WORD, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia.


EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi
 • Obsługa dźwigów osobowych i towarowych
 • Obsługa dźwigników
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Obsługa cięgników
 • Hakowy dźwignic
Egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne.


OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

 • Operator koparkoładowarek kl. III – wszystkie
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. III (do 25 ton masy całkowitej)
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. I – wszystkie
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III (do 20 ton masy całkowitej)
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych  kl. I – wszystkie
 • Operator spycharek kl. III (do 110 kW)
 • Operator spycharek kl. I – wszystkie
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III – wszystkie
 • Operator walców drogowych  kl. II – wszystkie
 • Operator wielozadaniowych nośników osprzętów
 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi określonej maszyny lub urządzenia.


ENERGETYKI

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV i powyżej 1kV
 • Eksploatacja, dozór i pomiary sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
 • Eksploatacja autoklawów
 • Przygotowanie do egzaminu z zakresu EG1, EG2, EG3
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.


INFORMATYKI

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie Start, Core lub Advanced
Egzaminy przeprowadzane są przez osoby posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Laboratorium Egzaminacyjnym. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.


OGRODNICTWA I LEŚNICTWA

 • Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin lub do ich obrotu i konfekcjonowania.


PEDAGOGIKI

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy i egzaminy przeprowadzane są pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1632), uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


oraz inne kursy i szkolenia zgodnie z potrzebami i życzeniem klienta

Aby zapisać się na kurs lub szkolenie przejdź do Kursy i szkolenia

Posiadane przez nas certyfikaty, akredytacje i uprawnienia znajdziesz w  O firmie – Certyfikaty i akredytacje

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brak komentarzy »

No comments yet.

Leave a comment

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook