O firmie

Projekty

Banner Kapitał Ludzki UE EFS. Projekty. O firmie. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

 

Projekt edukacyjny „Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej branży elektronicznej II”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu był WYG Consulting Sp. z o.o., Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego realizował kursy jako podwykonawca.

W okresie od kwietnia 2013 roku do listopada 2014 roku zostało przeszkolonych 315 osób powyżej 18 roku życia, zamieszkałych lub pracujących w województwie dolnośląskim, samozatrudnionych lub zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, małych  lub średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży elektronicznej. Projekt obejmował cykl 42 kursów z zakresu: obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, urządzenia dźwigowe, uprawnienia elektryczne, zarządzanie sprzedażą w sektorze elektroniki, negocjacje i kontraktu handlowe w branży elektronicznej, pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku elektronicznym, zmiany w przepisach celno-podatkowych, ecodesign- eliminacja substancji niebezpiecznych ze sprzętu elektronicznego.

Projekt edukacyjny „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”

Projekt systemowy Ministerstwa Sprawiedliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego jako podwykonawca realizował  kursy dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z terenu Dolnego Śląska.

W okresie od kwietnia 2010 roku  do czerwca 2012 roku zostały przeszkolone 234 osoby. Projekt obejmował cykl 24 kursów z zakresu: obsługa wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli, spawacz, prawo jazdy kat. B, układanie glazury i terakoty, konserwator zieleni, malarz-tapeciarz, kucharz małej gastronomi, brukarz, murarz. Realizowany był przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Złotoryi, Wrocławiu, Świdnicy, Dzierżoniowie i Głogowie.

Projekt edukacyjny „Pracownik Budowlany 2012-uprawnienia zawodowe dla pracowników budowlanych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu był WYG Consulting Sp. z o.o., Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego jako podwykonawca realizował kursy pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

W okresie od marca 2011 roku do lutego 2012 roku zostało przeszkolonych 180 osób powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w województwie dolnośląskim, zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, małych  lub średnich przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji. Projekt obejmował cykl 9 kursów z zakresu: operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych klasa III, rusztowania budowlano-montażowe. Realizowany był przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, Głogowie, Bolesławcu, Wrocławiu i Jeleniej Górze.

Projekt edukacyjny „ Akademia Budowlana”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu był WYG Consulting Sp. z o.o., Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego realizował kursy jako podwykonawca.

W okresie od sierpnia 2010 roku do stycznia 2012 roku zostało przeszkolonych 321 osób zatrudnionych na umowę o pracę w mikroprzedsiębiorstwach, małych lub średnich przedsiębiorstwach i posiadających co najwyżej średnie wykształcenie.  Celem ogólnym projektu była poprawa ich zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce poprzez rozwój ich kwalifikacji oraz zapewnienie im możliwości uzyskania uprawnień zawodowych (które zwiększą ich szanse na rynku pracy oraz możliwości utrzymania aktywności zawodowej). Projekt obejmował cykl 16 kursów z zakresu: operatorzy ciężkich maszyn klasa III, II, I i ręczne urządzenia drogowe. Realizowany był przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Bolesławcu, Głogowie, Jaworze, Wrocławiu, Świdnicy, Oleśnicy i Jeleniej Górze.

Projekt edukacyjny „Pomoc szkoleniowa dla MŚP branży budowlanej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu był WYG Consulting Sp. z o.o., Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego jako podwykonawca realizował  kursy pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W okresie od czerwca 2010 roku do lutego 2011 roku zostało przeszkolonych 201 osób mających co najwyżej średnie wykształcenie, pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w mikroprzedsiębiorstwach, małych lub średnich przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej. Projekt obejmował cykl 10 kursów z zakresu: operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych klasa III, II, I, ręczne urządzenia drogowe i rusztowania budowlano –montażowe metalowe. Realizowany był w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze, Jaworze, Świdnicy i Oleśnicy.

Projekt edukacyjny „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej”

W ramach projektu, którego liderem był WYG International, Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego jako podwykonawca zrealizował seminaria dla kadry zarządzającej, właścicieli  i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży elektronicznej.

W okresie od lutego 2007 roku do czerwca 2007 roku  zostało przeszkolonych łącznie 235 osób. Projekt obejmował cykl 12 dwudniowych szkoleń dotyczących m.in.: rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach branży elektronicznej, finansowania rozwoju, marketingu produktów i usług branży, logistyki, innowacyjności, jakości, specyficznych problemów branżowych, zarządzania przedsiębiorstwem branży elektronicznej, diagnostyki i badania wyrobów elektronicznych oraz zarządzania informacją.

Projekt edukacyjny „Szkolenie kadr Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie wdrażania norm BHP”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w konsorcjum, którego liderem był  Zakład Doskonalenia Zawodowego w  Katowicach na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach projektu Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego w okresie od grudnia 2005 roku do kwietnia 2007 roku przeprowadził 42 szkolenia, w których przeszkolił łącznie 1 132 osoby. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw odbyły się na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Program szkoleń obejmował regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń.

Facebook