O firmie

Informacje dodatkowe

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, posiada osobowość prawną i jest wpisany pod numerem KRS: 0000105875 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zakład wpisany jest także do rejestru przedsiębiorców.

REGON: 931017770

NIP: 896-000-45-50

Usługi szkoleniowe świadczone przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu są zwolnione z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 26 lit.a lub pkt 29 lit.a Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz.535 wraz z późniejszymi zmianami).

Konto bankowe: PKO BP IV Oddział Wrocław, nr 50 1020 5242 0000 2802 0019 4530

Facebook