Legnica – Uprawnienia energetyczne (Gr. 2 i Gr. 3) – cieplne i gazowe z egzaminem (eksploatacja, dozór)

Legnica – Uprawnienia energetyczne (Gr. 2 i Gr. 3) – cieplne i gazowe z egzaminem (eksploatacja, dozór)

Cel: Przygotowanie uczestnika do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie urządzeń i instalacji energetycznych zarówno cieplnych (Gr.2) oraz/lub gazowych (Gr.3), zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.
Każda kategoria uprawnień (Gr.2 i Gr.3) może obejmować uprawnienia eksploatacyjne „E” oraz/lub uprawnienia dozorowe „D”. 

Nasze szkolenia dedykujemy również osobom, które muszą odnowić uprawnienia.

Uprawnienie podstawowe „E” (eksploatacji) powinny uzyskać wszystkie osoby, które wykonują prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych. 
Kurs „D” (dozór) dedykowany jest osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pracownikom technicznym, którzy sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, a także właścicielom firm.

Sposób realizacji: Platforma internetowa przeznaczona do nauczania zdalnego. Kursy będą prowadzone w trybie rzeczywistym, dlatego będzie możliwe zadawanie pytań dla Instruktora bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia. Platforma jest niezwykle prosta w obsłudze, a także całkowicie bezpieczna dla korzystających. Nadzór nad bezpieczeństwem oraz prawidłowym przebiegiem sprawuje Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji.

 

Informacje niezbędne przed rozpoczęciem kursu:

 • imię i nazwisko uczestnika kursu,
 • telefon uczestnika kursu,
 • adres e-mail uczestnika kursu.
 • Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Warunki uczestnictwa:

 • wymagane ukończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Absolwent kursu będzie znał:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne.

Szczegółowa tematyka egzaminu na uprawnienia energetyczne POBIERZ

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 8 godzinny
Terminy: 26 czerwca 2021  od godz. 08:00
Cena: Kurs: 400 zł/os.+ Egzamin: 280 zł / za każdy egzamin kwalifikacyjny.
Przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny.
Inne:  Materiały, wnioski
Szkolenie on-line
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pasternak, 601 304 967, 76 862 40 50

Skontaktuj się z Ośrodkiem w Legnicy korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

Facebook