Kursy i szkolenia

Obsługa  żurawi  przenośnych  (HDS)

Cel kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane do obsługi żurawi przenośnych


Warunki stawiane uczestnikom:
-ukończone 18 lat
-świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu
-ukończona co najmniej szkoła podstawowa oraz miesięczna praktyka
-posiadanie prawo jazdy kategorii obejmującej zakresem dane pojazdy

Program kursu obejmuje:
-wiadomości o dozorze technicznym,
-wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją żurawi,
-budowa i konserwacja, 
-bhp,
-zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z  2014 r. poz.622).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych ( HDS)

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania: 70 godzin;  w tym 20  godzin zajęć praktycznych
Terminy: nabór w toku
Cena: 800 zł/os. dla klientów indywidualnych + 152,00 zł. opłata za egzamin UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Andrzej  Żurek , Anna Gawińska  


Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook