Kursy i szkolenia

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego


Cel:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo. 
Szkolenie kierowane jest do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku obsługującego suwnice lub pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z odpowiednim stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku obsługi suwnicy, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8-letnią szkołą podstawową.
 
 
Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę z zakresu:


  • zasad budowy, działania i obsługi suwnic,
  • przepisów dozoru technicznego dotyczących eksploatacji suwnic,
  • obowiązujących zasad i przepisów bhp w czasie obsługi suwnic,
a także nabędzie umiejętności i kwalifikacje niezbędne przy obsłudze suwnic ogólnego przeznaczenia, w tym:


  • prawidłowej obsługi suwnic,
  • prawidłowej reakcji w przypadku awarii suwnicy, 
  • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT według kategorii II S w zakresie obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 35 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 750 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Ryszard Puzio kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oława
ul. 1-go Maja 44
55-200 Oława

Tel.: 71 303 23 43
Fax: 71 313 25 99
E-mail: okz.olawa@dzdz.edu.plFacebook