Kursy i szkolenia

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego


Cel:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo. 
Szkolenie kierowane jest do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku obsługującego suwnice lub pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z odpowiednim stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku obsługi suwnicy, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8-letnią szkołą podstawową.
 
Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę z zakresu:

  • zasad budowy, działania i obsługi suwnic,
  • przepisów dozoru technicznego dotyczących eksploatacji suwnic,
  • obowiązujących zasad i przepisów bhp w czasie obsługi suwnic,
a także nabędzie umiejętności i kwalifikacje niezbędne przy obsłudze suwnic ogólnego przeznaczenia, w tym:

  • prawidłowej obsługi suwnic,
  • prawidłowej reakcji w przypadku awarii suwnicy, 
  • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT według kategorii II S w zakresie obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 32 godziny
Terminy: rozpoczęcie: 28.09.2020 r.
Cena: 700,00 zł/os., w tym egzamin UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pasternak, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 19


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook