Kursy i szkolenia

Uprawnienia cieplne Gr.2 i gazowe Gr.3 (eksploatacja i/lub dozór)


Cel:
Przygotowanie uczestnika do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie urządzeń i instalacji energetycznych zarówno cieplnych (Gr.2) oraz/lub gazowych (Gr.3), zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.
Każda kategoria uprawnień (Gr.2 i Gr.3) może obejmować uprawnienia eksploatacyjne „E” oraz/lub uprawnienia dozorowe „D”. 
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.
 
Nasze szkolenia dedykujemy również osobom, które muszą odnowić uprawnienia.
 
Uprawnienie podstawowe „E” (eksploatacji) powinny uzyskać wszystkie osoby, które wykonują prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych. 
Kurs „D” (dozór) dedykowany jest osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pracownikom technicznym, którzy sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, a także właścicielom firm.

Warunki uczestnictwa:
 • wymagane ukończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia,
 • wykształcenie minimum podstawowe.
Absolwent kursu będzie znał:
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 16 godzinny lub 8 godzinny
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia w dni powszednie lub weekendowo, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 660 zł/os. (przy jednym egzaminie)
Kurs: 400 zł/os.+ Egzamin: 260 zł / za każdy egzamin kwalifikacyjny.
Przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny.
Inne:  Materiały drukowane
Poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Roksana Michalska, Agnieszka Pasternak kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 39

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook