Kursy i szkolenia

Kurs na wózki widłowe

Kurs operatora wózków widłowych. Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego (koszt badań w cenie kursu).


Zadaniem kursu jest:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi wózków widłowych,
 • przekazanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków widłowych (jezdniowych) podnośnikowych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do:
  • oceny stanu technicznego wózka przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
  • bezpiecznej obsługi wózka,
  • optymalnego wykorzystania wózka,
  • identyfikacji zagrożeń występujących przy obsłudze wózka,
  • umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora wózka;
 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiających operatorowi:
  • wykonanie operacji efektywnie i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych,
  • wykonanie wózkiem widłowym (jezdniowym) podnośnikowym operacji w rzeczywistych warunkach pracy;
 • nabycie umiejętności sterowania wózkiem,
 • ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących przy obsłudze wózka.


Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu przed komisją DZDZ absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz. 1632).

Ponieważ kurs oparty jest na programie opracowanym i udostępnionym przez UDT. Otrzymane "menowskie" zaświadczenie o ukończeniu kursu będzie dla pracodawcy podstawą wydania pracownikowi imiennego zezwolenia, które uprawnia do obsługi wózków widłowych na terenie danego zakładu pracy, które będą obowiązywały najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 10 siepnia 2018 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 gdrudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, nabycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, będzie możliwe wyłącznie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych - w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (UDT).

Ośrodek umożliwia uczestnikom szkolenia przystąpienie do egzaminu przed komisją UDT po zakończeniu kursu.

Użyty w opisie kursu potoczny termin "wózki widłowe", oznacza według klasyfikacji UDT WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM POPDNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM
Ukończenie kursu uprawnia także do obsługi wózków wyposażonych w butle gazowe.


ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 49 godz. w tym 15 godz. zajęć praktycznych 
Terminy: trwa nabór
Cena: 700,00 zł (w tym egzamin UDT)
Inne: materiały szkoleniowe, badania lekarskie, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 8

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook