Kursy i szkolenia

S U W N I C E  


Cel:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
Szkolenie kierowane jest do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku obsługującego suwnice lub pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z odpowiednim stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku obsługi suwnicy, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8-letnią szkołą podstawową.
 
Zadaniem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z:


  •  budową, zasadą działania oraz obsługą suwnic,
  •  przepisami dozoru technicznego w zakresie eksploatacji suwnic,
  •  obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie obsługiwania suwnic,
  •  zasadami postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
  •  zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.652).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawiające do obsługi suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia. 

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 35 godzin
Terminy: 20.07.2020 r. godz. 15.30
Cena: 750 zł/os. dla klientów indywidualnych  w tym  egzamin UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Oleryk kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 10

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook