Kursy i szkolenia

Kurs obsługi dźwigów towarowych i osobowych


Cel:
Kurs ma na celu  teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowych i osobowych, oraz do egzaminu dającego uprawnienia do obsługi dźwigów w/w.
Szkolenie kierowane jest do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku obsługującego dźwigi towarowe i osobowe lub pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodow
ych o nowe umiejętności i uprawnienia.
 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
- ukończone 18 lat
- ukończone gimnazjum (lub 8-letnia szkoła podstawowa)
- stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku  obsługi dźwigu towarowego i osobowego (na potrzeby kursu wymagane jest posiadanie takiego zaświadczenia). 

Zadaniem szkolenia jest:
– zapoznanie słuchaczy z budową i zasadą działania oraz obsługą dźwigów towarowych i osobowych,
– zapoznanie z instrukcją obsługi dźwigów towarowych i osobowych,
– zaznajomienie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie obsługiwania dźwigów towarowych i osobowych,
– zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
– zapoznanie z zasadami zapobiegania zagrożeniom pożarowym i postępowaniu w przypadku zaistnienia pożaru,
– zapoznanie z przepisami dozoru technicznego w zakresie eksploatacji dźwigów towarowych i osobowych.

Zakończenie szkolenia

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawiające do obsługi dźwigów towarowych i osobowych.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 25 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 600 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Feńków kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook