Kursy i szkolenia

Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe. Kłodzko, ul. Warty 6. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wykonania czynności związanych z wymianą butli LPG.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka podnośnikowego ( widłowego ).


Zadaniem kursu jest:

  • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka widłowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka widłowego oraz do jego obsługi codziennej,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
  • uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wymianą butli,
  • nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli,
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.


Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu przed komisją DZDZ absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r.  poz.186).

Ponieważ kurs oparty jest na programie opracowanym i udostępnionym przez UDT. Otrzymane "wg wzoru MEN" zaświadczenie o ukończeniu kursu będzie dla pracodawcy podstawą wydania pracownikowi imiennego zezwolenia, które uprawnia do obsługi wózków widłowych na terenie danego zakładu pracy. 
Ponadto istnieje możliwość podejścia do egzaminu w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i otrzymanie Zaświadczenia  Kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych  II WJO uprawniających do obsługi wózków podnośnikowych na terenie całego kraju

Użyty w opisie kursu potoczny termin "wózki widłowe", oznacza według klasyfikacji UDT urządzenia transportu bliskiego (UTB) kategorii II WJO, czyli wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Ukończenie kursu uprawnia także do obsługi wózków wyposażonych w butle gazowe oraz wózków należących do niższych kategorii.

Dla osób zainteresowanych, za dodatkową opłatą, istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia zdobytych kwalifikacji poprzez TÜV SÜD Polska w języku niemieckim i angielskim, co ułatwia wykorzystanie uprawnień w innych krajach Unii Europejskiej. 


ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 67 godz., w tym 15 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem podnośnikowym
oraz
 wymiany butli gazowej
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór 
Cena: od 490zł/os. dla 9-osobowej  grupy 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Henryk Zajączkowski  kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Kłodzko
ul. Warty 6
57-300 Kłodzko

Tel.: 74 867 71 60
Fax: 74 865 86 01
E-mail: okz.klodzko@dzdz.edu.plFacebook