Kursy i szkolenia

MAGAZYNIER


Cel:
Przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu magazyniera w zakresie:
–  przyjęcia odpowiedzialności materialnej,
–  przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej,
– sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu                        
    komputerowym,
–  kierowania działalnością magazynu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
–  sporządzanie dokumentów kasowych, prowadzenie ewidencji ruchu i stanów zapasu, oraz wykonywanie inwentaryzacji
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z ukończoną szkołą podstawową, wykazujące predyspozycje do pracy w zawodzie magazyniera
Kandydaci do zawodu magazyniera powinni prezentować postawy odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz umiejętności organizowania pracy. Pracę magazyniera mogą podjąć tylko nie karani za przestępstwa z chęci zysku lub za brak nadzoru.

Opis efektów kształcenia:
Po ukończeniu kursu absolwent będzie umiał:
1) Ustalić warunki przechowywania (w zakresie temperatury, wilgotności oraz czystości  powietrza w przestrzeni magazynowej), wymagane czynności konserwacyjne, okresy przydatności do spożycia towarów składowanych w magazynie.
2) Określić zasady organizacji gospodarki opakowaniami.
3) Scharakteryzować podstawowe rodzaje budowli magazynowych (otwartych, półotwartych, zamkniętych, specjalnych).
4) Scharakteryzować obowiązki magazyniera w zakresie przyjmowania, odbioru i wydawania towarów.
5) Scharakteryzować rodzaje dokumentów obrotu magazynowego, zasady ich sporządzania oraz obiegu w magazynie.
6) Scharakteryzować zasady inwentaryzacji w magazynie.
7)  Redagować (wprowadzać do komputera) informacje w postaci dokumentów magazynowych (PZ, RW, WZ, itp.), słowników (wykazów) towarów, kontrahentów (dostawców, odbiorców), zleceń, kont księgowych itp.
8) Wykonywać zestawienia i wydruki (obrotów magazynowych, rozliczanych zleceń itp.), prowadzić kartotekę magazynową oraz wystawiać, drukować i rejestrować faktury sprzedaży.
9)  Scharakteryzować przepisy dotyczące bhp w magazynach, a szczególnie zasady profilaktycznej ochrony zdrowia personelu oraz udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach przy pracy.
10)   Scharakteryzować zagrożenia ppoż. w magazynie oraz obowiązki magazyniera i personelu magazynowego w zakresie zapobiegania tym zagrożeniom.
 

Po ukończeniu kursu i zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 30 godzin
Terminy  maj-czerwiec 2020 r.  
Cena: 800 zł/os. 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Oleryk kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook