Kursy i szkolenia

Księgowość, kadry i płace


Cel:
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu księgowości, kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych. Umożliwi to podjęcie lub podniesienie jakości dotychczasowej pracy w obszarze kadrowo-płacowym i ułatwi prowadzenia własnej działalności. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, jak i umiejętności stosowania przepisów prawa pracy w praktyce.

Wymagania stawiane uczestnikom:

- wykształcenie co najmniej średnie,
- motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie znał:

- pojęcie pracodawcy i pracownika,
- regulamin wynagradzania,
- rodzaje umów o pracę,
- dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
- świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia, 
- procedury rozwiązywania umów o pracę,
- zasady ewidencjonowania danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy, 
- system wynagrodzeń,
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prawo podatkowe związane z rozliczeniem płac,
- pojęcie -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zasady rozliczania umów o pracę - ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek
 podatkowych,
- zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło- ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych

i będzie wiedział:

- jak wypełnić druki- dokumentacja płacowa, listy płac, rachunki, karty przychodów pracowników,
- jak sporządzić miesięczne i roczne rozliczanie podatkowe, zeznanie PIT,
- jak rozliczać składki ubezpieczeniowe, sporządzić raporty i deklaracje ZUS,
- jak naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czas choroby, świadczenia pozapłacowe, podróże służbowe,
- jak obsługiwać programy komputerowe: GRATYFIKANT, PŁATNIK, RACHMISTRZ, SUBIEKT,
- jak obliczać urlopy pracownicze,
- jak wystawiać świadectwo pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania:
120 godz.  - 3 moduły tematyczne: księgowość, kadry, płace
Terminy:
nabór w toku
Cena:
500 zł/os. za każdy moduł, 1500 zł/os. za wszystkie 3 moduły
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne: 
materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu:
 Anna Gawińska , Andrzej  Żurek  kontakt
 
 Liczba wolnych miejsc: 14


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook