Kursy i szkolenia

NAZWA KURSU

Operator koparek jednonaczyniowych do 25 t masy całkowitej  – klasa III
 
SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
Zajęcia dydaktyczne realizowane będą od poniedziałku do niedzieli (bez dni świątecznych)
Zajęcia teoretyczne i praktyczne rozpoczynają się nie wcześniej niż o godz. 800 oraz kończą nie później niż o godz. 2000.
Szkolenie będzie prowadzone w formie  pokazu, demonstracji, opisu, , instruktażu, metody ćwiczebne; opanowanie nowej wiedzy, utrwalenie zdobytej wiedzy, wdrażanie do pracy samokształceniowej, kontrola  i ocena osiągnięć słuchaczy;, systematyczne łączenie poznawania z działaniem aktywizującym słuchaczy, łączenie procesu nauczania w różne formy pracy słuchaczy to jest: pracę indywidualną, pracę frontalną, wykorzystywanie w procesie nauczania wszystkich dostępnych nowoczesnych środków dydaktycznych.
Harmonogram szkolenia zostanie dostosowany do grafiku indywidualnego czasu pracy zawodowej – pracowników.
 
LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA przypadających na 1 osobę
 
Liczba godzin zajęć teoretycznych – 52 godzin
Liczba godzin zajęć praktycznych – 15 godzin
 
WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
-  ukończone 18 lat
- wykształcenie min. podstawowe
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 
CELE KSZTAŁCENIA  I ICH SPOSOBY OSIĄGANIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie  III  klasy uprawnień - tj. operatora koparek jednonaczyniowych do 25 t masy całkowitej kl. III
Sposób osiągania celów kształcenia opisano szczegółowo w ostatniej części programu, w którym mowa o sposobie weryfikacji efektów kształcenia.
 
PLAN NAUCZANIA
Symbol
Modułu
TEMAT Liczba godzin zajęć
(godziny dydaktyczne 45 min.)
TEORIA PRAKTYKA
M.BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 -
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24 -
Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych 16 -
Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 8 -
M.SI-1/III Koparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa III 20 14,5*
Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych 9 -
Technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi 11 -
Zajęcia praktyczne  wykonywane  koparkami jednonaczyniowymi - 14,5*
  RAZEM 52 14,5
*Liczba godzin przypadająca na 1 osobę
 
SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczestników szkoleń odbywać się przez cały okres realizacji programu. Podczas oceniania zostanie sprawdzona  umiejętność posługiwania się przyswojoną wiedzą. Sprawdzanie osiągnięć dostarczy informacji dotyczących zakresu i poziomu opanowanych umiejętności określonych w programie. Osiągnięcia edukacyjne kursantów oceniane będą na podstawie pracy na swoim stanowisku zawodowym.
Po zakończeniu realizacji szkolenia dokonana będzie weryfikacji nabycia umiejętności poprzez przeprowadzenie stosownego egzaminu dla każdego uczestnika szkolenia, do którego przystąpią w ciągu 3 dni kalendarzowych.
Egzamin  przeprowadzony będzie  w formie egzaminu praktycznego i teoretycznego przed Komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.
Ocena odbędzie się w sposób niezależny i obiektywny bez osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji lub wpływu innych osób.
 
WYKAZ LITERATURY ORAZ NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW  I MATRIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
 
  1. Dokumentacje techniczno – ruchowe raz instrukcje użytkowania urządzeń
  2. Kodeks pracy
  3. B. Rączkowski – BHP w praktyce, ODiDK sp. z o.o. Gdańsk
  4. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczonych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski – Informator dla polskich podmiotów gospodarczych – wyd. Min. Gospodarki 2000 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami.
  6. M. Jodłowski – „Operator maszyn do robót ziemnych” Wyd. KaBe Krosno 2007

Osoba wykonująca zawód operatora sprzętu ciężkiego (834204) zgodnie z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych posiada n/w kompetencje zawodowe:
 
- w zakresie wiedzy – zna podstawowe fakty, zasady, procesy i pojęcia ogólne w zawodzie operatora sprzętu ciężkiego; zna i rozumie podstawowe fakty pojęcia i zależności w zawodzie oraz w szerszym zakresie elementarne uwarunkowania prowadzonej działalności w branży budowlanej;
 
- w zakresie umiejętności: ma umiejętności wymagane do realizacji zadań i rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem sprzętu ciężkiego do różnorodnych robót drogowych, ziemnych i budowlanych oraz wykonywaniem różnorodnych robót za pomocą sprzętu ciężkiego poprzez wybieranie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji; potrafi wykonywać proste zadania według określonej technologii w bardzo zmiennych warunkach;

- w zakresie umiejetności społecznych - umie rozwiązywać typowe problemy dotyczące współpracy w zespole wieloosobowym, odbierać i formułować wypowiedzi.
Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Świdnica
ul. Letnia 13
58-100 Świdnica

Tel.: 74 852 42 10
Fax: 74 851 24 50
E-mail: okz.swidnica@dzdz.edu.plFacebook