Kursy i szkolenia

Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z wymianą butli gazowych


Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz  wykonania czynności związanych z wymianą butli.

 
Wymagania stawiane uczestnikom:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 
Zadaniem szkolenia jest:
- zapoznanie słuchaczy z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
- przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej,
- zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowym w wózkach zasilanych gazem,
- uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wyminą butli,
- nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli, 
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r. poz.622). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem specjalizowanych.
 

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 67 godzin w tym 15 godzin zajęć praktycznych
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 760,00 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe oraz egzamin przed komisją UDT) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Tel.: 75 752 46 40
Tel.: 601 751 654
Fax: 75 643 87 77
E-mail: okz.jeleniagora@dzdz.edu.plFacebook