Kursy i szkolenia

Kierowca operator wózków jezdniowych


Cel kursu:
Kurs ma na celu  teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych, zasilanych gazem propan-butan, którzy będą te butle wymieniali w wózkach.


Warunki stawiane uczestnikom:
Kandydat na kierowcę wózków jezdniowych musi mieć:
-ukończone 18 lat,
-stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego ( na potrzeby kursu wymagane jest posiadanie takiego zaświadczenia).

Zadaniem szkolenia jest:
-zapoznanie słuchaczy z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
-przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej,
-zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
-uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowym w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
-uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wyminą butli ,
-nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli,
-postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 2019 poz. 652).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje również zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem specjalizowanych.

ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania:  49 godzin, w tym 15 godzin zajęć praktycznej jazdy na wózkach i wymiany butli gazowych 
Terminy: Rozpoczęcie :06.08.2020 r. godz. 15.30
Cena:  750 zł/os. w tym egzamin UDT
 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Oleryk kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 12


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook