Kursy i szkolenia

Kadry i Płace

 Kadry i płace

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych. Umożliwi to podjęcie lub podniesienie jakości dotychczasowej pracy w obszarze kadrowo-płacowym i ułatwi prowadzenia własnej działalności. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, jak i umiejętności stosowania przepisów prawa pracy w praktyce.

Wymagania stawiane uczestnikom:

- wykształcenie co najmniej średnie,
- motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Po ukończeniu kursu słuchacz będzie znał:

- pojęcie pracodawcy i pracownika,
- regulamin wynagradzania,
- rodzaje umów o pracę,
- dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
- świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia, 
- procedury rozwiązywania umów o pracę,
- zasady ewidencjonowania danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy, 
- system wynagrodzeń,
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prawo podatkowe związane z rozliczeniem płac,
- pojęcie -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zasady rozliczania umów o pracę - ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek
  podatkowych,
- zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło- ustalenie składek ubezpieczeniowych
  i zaliczek podatkowych


i będzie wiedział:

- jak wypełnić druki- dokumentacja płacowa, listy płac, rachunki, karty przychodów pracowników,
- jak sporządzić miesięczne i roczne rozliczanie podatkowe, zeznanie PIT,
- jak rozliczać składki ubezpieczeniowe, sporządzić raporty i deklaracje ZUS,
- jak naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czas choroby, świadczenia pozapłacowe,
  podróże służbowe,

- jak obliczać urlopy pracownicze,
- jak wystawiać świadectwo pracy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia  2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1622).

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 50  godz. 
Terminy: 09.11.2020 r. - 20.11.2020 r.
Cena: 750 zł/os.
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
 
Osoba do kontaktu: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga
tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl  

 


Liczba wolnych miejsc: 2


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook