Kursy i szkolenia

Kadry i płace

Cel:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych. Umożliwi to podjęcie lub podniesienie jakości dotychczasowej pracy w obszarze kadrowo-płacowym i ułatwi prowadzenia własnej działalności. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, jak i umiejętności stosowania przepisów prawa pracy w praktyce.

Wymagania stawiane uczestnikom:

- wykształcenie co najmniej średnie,
- motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie znał:

- pojęcie pracodawcy i pracownika,
- regulamin wynagradzania,
- rodzaje umów o pracę,
- dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
- świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia, 
- procedury rozwiązywania umów o pracę,
- zasady ewidencjonowania danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy, 
- system wynagrodzeń,
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prawo podatkowe związane z rozliczeniem płac,
- pojęcie -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zasady rozliczania umów o pracę - ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek
 podatkowych,
- zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło- ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych

i będzie wiedział:

- jak wypełnić druki- dokumentacja płacowa, listy płac, rachunki, karty przychodów pracowników,
- jak sporządzić miesięczne i roczne rozliczanie podatkowe, zeznanie PIT,
- jak rozliczać składki ubezpieczeniowe, sporządzić raporty i deklaracje ZUS,
- jak naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czas choroby, świadczenia pozapłacowe, podróże służbowe,
- jak obliczać urlopy pracownicze,
- jak wystawiać świadectwo pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia  2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1622).
 
ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania 80 godz.
Termin trwa nabór
Cena 800,00 zł/os.
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu                               Monika Kamińska, Anna Wojtaczka

 


Liczba wolnych miejsc: 0

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook