Kursy i szkolenia

Doradca ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Doradca ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych . Wrocław, Biskupia 10a. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

 • wykształcenie wyższe,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.


Szkolenie dla kandydatów na doradców ADR obejmuje zakres tematyczny:

1. Część ogólna

 • przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • budowa i użytkowanie opakowań,
 • zasady znakowania,
 • dokumentacja,
 • szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
 • warunki przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowanie ładunkiem,
 • obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.


2. Część specjalistyczna - przewóz drogowy

 • przepisy dotyczące przewozu drogowego,
 • dokumentacja,
 • pojazdy,
 • załadunek i rozładunek,
 • przewóz w cysternach,
 • zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne,
 • szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem.


3. Konsultacje


Egzamin państwowy dla kandydatów na doradców ADR przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny.

Koszt egzaminu: 500,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla doradców ADR,
 • kopia dyplomu potwierdzająca wyższe wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500,00 zł.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących egzaminu  na doradcę ADR znajduje się na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.


Uzyskane świadectwo doradcy ADR jest ważne przez okres 5 lat.

 

Czas trwania: 44 godziny
Terminy:  Trwają zapisy
zajęcia organizowane są w weekendy (ok. 6 spotkań )
Cena: 1 400,00 zł/os. + 250 zł podręcznik
Inne:  podręcznik - Umowa europejska - możliwość zamówienia za pośrednictwem Ośrodka - dodatkowy koszt
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook