Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych

Cel szkolenia


Celem okresowego szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia

Okresowe szkolenie BHP jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia

Okresowe szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych będzie zorganizowane w formie instruktażu, wykładu, pogadanki, omówienia okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia będą stosowane odpowiednie środki dydaktyczne.

Ramowy program szkolenia:

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków oraz związana z nimi profilaktyka.


Zakończenie szkolenia

Okresowe szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz. 1420).


ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 8 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 60 zł/os.dla klientów indywidualnych( grupa min.12 osób), przy zgłoszeniach grupowych istnieje możliwosć negocjacji ceny
Inne: materiały drukowane
Osoba do kontaktu: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga kontakt tel.  71 343 18 14, 71 344 28 12, 71 343 68 30
   


Liczba wolnych miejsc: 18


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook