Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Cel szkolenia


Celem okresowego szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.


Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia

Okresowe szkolenie BHP jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników na szkolenie należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.


Sposób organizacji szkolenia

Okresowe szkolenie BHP pracowników inżynieryjno-technicznych będzie zorganizowane w formie instruktażu, wykładu, pogadanki, omówienia okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia będą stosowane odpowiednie środki dydaktyczne.

Ramowy program szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
   • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej.
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Zakończenie szkolenia

Okresowe szkolenie BHP pracowników inżynieryjno-techninczych kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz. 1420).


ZAPRASZAMY !!!
 

 
Czas trwania: 16 godzin
Terminy: trwa nabór, szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy
Cena: 150 zł/os. dla klientów indywidualnych,
przy zgłoszeniach grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny
Inne: materiały drukowane,
Osoba do kontaktu: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 343 68 30 , okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   


Liczba wolnych miejsc: 18


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook