Kursy i szkolenia

BHP - szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

BHP- szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych. Wrocław, ul. Biskupia 10a. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel szkolenia

Celem okresowego szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia

Okresowe szkolenie BHP jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Sposób organizacji szkolenia

Okresowe szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych będzie zorganizowane w formie seminarium  na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia będą stosowane odpowiednie środki dydaktyczne.


Ramowy program szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 • Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Zakończenie szkolenia

Okresowe szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz. 1420).


ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania:
8 godzin
Terminy:
trwa nabór
Cena:
60 zł/os.dla klientów indywidualnych(przy założeniu,ze uzbiera się grupa min.12 osób), przy głoszeniach grupowych istnieje możliwosć negocjacji ceny
Inne:
materiały drukowane
Osoba do kontaktu:
Ewa Gbiorczyk, Ewelina Nieroda kontakt tel. 71 343 18 14, 71 344 28 12, 71 343 68 30
 
 


Liczba wolnych miejsc: 19


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook