Kursy i szkolenia

BHP - okresowe szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

BHP - okresowe szkolenie dla pracodawców. Wrocław, ul. Biskupia 10a. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel szkolenia

Celem okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi, spółkami, urzędami i spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


Sposób organizacji szkolenia

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami będzie zorganizowane w formie instruktażu, wykładu, pogadanki, omówienia okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia będą stosowane odpowiednie środki dydaktyczne.

Ramowy program szkolenia

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.


Zakończenie szkolenia

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz. 1420).


ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania:
16 godzin
Terminy:
trwa nabór, szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy
Cena:
200 zł/os.(przy złożeniu,że uzbiera się grupa min. 12 osób), dla klientów indywidualnych,
przy zgłoszeniach grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny
Inne:
materiały drukowane
Osoba do kontaktu:
Dominika Libucha, Bogumiła Sytnik- Perz  kontakt tel. 71 344 28 12, 71 343 18 14, 71 343 68 30
 
 


Liczba wolnych miejsc: 7


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook