Kursy i szkolenia

ADR-szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:


  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:
-zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
-wymagania dotyczące pojazdów,
-ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
-dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne w cysternach-16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne w cysternach-8 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
 
Terminy: zajęcia  weekendowe, w godz. od 16:00 do 20:00
Cena: 450 zł/os. (odnowienie uprawnień 350,00 zł./os.)
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Anna Gawińska, Andrzej  Żurek   kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook