Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:


  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:
-zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
-wymagania dotyczące pojazdów,
-ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
-dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne w cysternach -16 godzin + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne w cysternach - 8 godzin + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
 
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 300 zł/os.
 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne, poczęstunek (kawa, herbata)
 
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 14


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook