Kursy i szkolenia

ADR-szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:
-wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, 
-główne rodzaje zagrożeń,
-informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
-działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
-czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
-oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
-obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
-przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
-zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
-środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
-informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
-informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
-manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
-ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
-ochrona towarów niebezpiecznych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas- 24 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas-16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Szkolenie podstawowe w ramach ADR początkowego może być prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym.
 
Terminy nabór w toku
Cena: 650,00 zł/os. (odnowienie uprawnień 350,00 zł./os.)
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Anna Gawińska, Andrzej  Żurek , kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 12


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook