Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas


Cel:
Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznychKierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.


Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:
- wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
- główne rodzaje zagrożeń,
- informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
- czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
- oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
- przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
- zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
- środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
- informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
- informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
- manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
- ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
- ochrona towarów niebezpiecznych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania:
Kurs ADR początkowy:
szkolenie podstawowe  - 24 godziny + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Kurs ADR doskonalący:
szkolenie podstawowe - 24 godziny + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Szkolenie podstawowe w ramach ADR początkowego może być prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 550,00 zł/os. + opłata za wydanie zaświadczenia (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski kontakt
 
Liczba wolnych miejsc: 8Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Tel.: 75 752 46 40
Tel.: 601 751 654
Fax: 75 643 87 77
E-mail: okz.jeleniagora@dzdz.edu.plFacebook