Kursy i szkolenia

Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wykonania czynności związanych z wymianą butli gazowej.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.


Zadaniem kursu jest:

  • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka widłowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka widłowego oraz do jego obsługi codziennej,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
  • uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wymianą butli,
  • nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli,
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Program kursu jest zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Aby uzyskać właściwe uprawnienia, absolwent kursu musi przystąpić do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków widłowych.

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce i  uprawnia do obsługi wózków widłowych. 


Czas trwania: 49 godz., w tym 15 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem widłowym i wymiany butli
Terminy: rozpoczęcie: 26.10.2020 r.
 
Cena: 680 zł/os. dla klientów indywidualnych, w tym egzamin UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:

Kontakt
materiały drukowane i elektroniczne

o.ozga@dzdz.edu.pl , j.skoczylas@dzdz.edu.pl  lub tel. 71 343 68 30 

 


Liczba wolnych miejsc: 10


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook