Kursy i szkolenia

PRZEWÓZ DROGOWY OSÓB I RZECZY
 
Cel szkolenia:
Kompleksowe przygotowanie słuchaczy, od strony teoretycznej i praktycznej, do zdania egzaminu państwowego na uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy. W Polsce taki certyfikat wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
Prowadzenie własnej firmy transportowej, spedycji lub objęcie stanowisk kierowniczych w branży transportowej wymaga dysponowania Certyfikatem Kompetencji Zawodowych.
 
Uczestnicy kursu zapoznają się z zagadnieniami prawa, obowiązującymi przepisami, podatkami i innymi niezbędnymi opłatami, zasadami finansowania i prowadzenia działalności.
 
Sylwetka Kursanta:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy, a także dla osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym.
 
Uczestnicy szkolenia to osoby ubiegające się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96).
 
Opis kursu:
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
Program kursu jest ściśle dostosowany do zagadnień z zakresu egzaminem. Uczestnik kończący kurs wykazuje się wiedzą z poniższych grup tematycznych:
1. Szkolenie i egzaminowanie – ze względu na modyfikację wymaganego zakresu wiedzy oraz zasad przeprowadzania egzaminu Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem, a głównie ze sposobem zaliczenia testu, zadania oraz łącznie obu części egzaminu.
2. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego.
3. Wybrane zagadnienia z prawa handlowego.
4. Prawo socjalne.
5. Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego.
6. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
7. Dostęp do rynku usług transportowych.
8. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności.
9. Bezpieczeństwo drogowe.
 
Po zakończeniu kursu przeprowadza się egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników na kursie.
Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z suplementem na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Warunki uczestniczenia w kursie:

  • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu wraz z załącznikami,
  • wniesiona opłata za kurs,
  • wniesiona opłata za egzamin i wydanie certyfikatu na konto ITS Warszawa.
Komplet dokumentów uczestnika kursu wraz z załącznikami Ośrodek przekazuje w formie elektronicznej oraz papierowej do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb przeprowadzania egzaminu co najmniej 14 dni przed zaproponowaną datą na wniosku.Czas trwania:
41 godz.
Liczba godzin przeznaczonych na zrealizowanie materiału nauczania z zakresu prawa krajowego oraz międzynarodowego dotyczącego transportu drogowego osób i rzeczy.

Terminy:
Nabór trwa
zajęcia trwają 3 weekendy (sobota i niedziela) po ok 8 godz.

Cena:
1200zł / Kurs z egzaminem wewnętrznym + opłata 800zł za Egzamin państwowy na uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Inne: 
Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne, artykuły piśmiennicze,
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata).
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, Roksana Michalska, Agnieszka Pasternak kontakt
Egzamin Państwowy:
Egzamin państwowy przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego.
Koszt egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu wynosi 800 zł.
 
Egzamin, w zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych, składa się z:

  • 64 pytań testowych wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami oraz
  • 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu drogowego osób (na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie drogowego transportu osób) lub rzeczy (na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie drogowego transportu rzeczy).
Test obejmuje zagadnienia określone w części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.
 
Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.
 
Czas rozwiązywania testu wynosi 120 minut. Czas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut. Pomiędzy każdą z części egzaminu, przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 min.Liczba wolnych miejsc: 40


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook