Kursy i szkolenia

 
 

ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:
-wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, 
-główne rodzaje zagrożeń,
-informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
-działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
-czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
-oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
-obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
-przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
-zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
-środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
-informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
-informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
-manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
-ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
-ochrona towarów niebezpiecznych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie - 24 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie
Kurs ADR doskonalący:
szkolenie 16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie
Terminy: 18-20.10.2019
Cena: początkowy 500 zł/os. || doskonalący 400 zł/os. 
Inne:  poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
Kontakt:71 344 28 12   
 


Liczba wolnych miejsc: 7

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook