Aktualności

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zmiany w 2017 roku

10 stycznia 2017

merchandising_wroclaw_2

 

W 2017 roku pracodawcy będą mogli w dalszym ciągu korzystać z dofinansowania kształcenia ustawicznego podejmowanego  przez siebie i swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2017 roku

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w 2017 roku

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Wysokość dofinansowania

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Przeznaczenie środków z KFS

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 Jak uzyskać dofinansowanie

Procedura uzyskania przez pracodawcę Śródków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnych i pracowników pozostaje bez zmian.

 1. Wybierz szkolenie z oferty Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
 2. Złóż wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z powiatowym urzędem pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawco jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku KFS (wraz z niezbędnymi załącznikami) skontaktuj się z najbliższym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook