Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w karcie słuchacza jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Biskupiej 10a, 50-148 Wrocław,  tel.: 71 34 346 42,  adres e-mail: dzdz@dzdz.edu.pl
 2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych w tym realizacja procesów szkoleniowych, egzaminacyjnych, wystawiania zaświadczeń oraz ich duplikatów.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  1.  Art. 6, ust. 1, lit a – jeżel osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. Art. 6, ust. 1, lit b – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. Art. 6, ust. 1, lit c – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. Art. 6, ust. 1, lit f – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
   z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów o których mowa w pkt 2.
  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie szkoleniowym a co za tym idzie wystawienie zaświadczenia potwierdzających zdobyte kwalifikacje
 5. Odbiorcami Państwa danych danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa – ośrodki egzaminacyjne.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi minimum 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
  1. prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii;
  2. prawo do poprawiania swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych w przypadku gdy Pan(Pani) uważa, że nie ma podstaw do tego aby przetwarzać dane osobowe;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważasz, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody.
 10. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: dzdz@dzdz.edu.pl.

 

Facebook