Klauzula Informacyjna dotycząca Monitoringu

Klauzula Informacyjna dotycząca Monitoringu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w karcie słuchacza jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Biskupiej 10a, 50-148 Wrocław,  tel.: 71 34 346 42,  adres e-mail: dzdz@dzdz.edu.pl
 2. Celem zbierania danych z monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego a także ochrona mienia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit f
 4. Monitoringiem objęta jest infrastruktura wewnątrz budynków oraz teren zewnętrzny (place szkoleniowe).
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe z monitoringu przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 60 dni (w zależności od technicznych warunków urządzeń)
 9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
  1. prawo dostępu do danych;
  2. prawo do poprawiania swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych w przypadku gdy Pan(Pani) uważa, że nie ma podstaw do tego aby przetwarzać dane osobowe;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważasz, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
 10. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: dzdz@dzdz.edu.pl.

 

Facebook