Wrocław – ADR – kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów wszystkich klas

Wrocław – ADR – kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów wszystkich klas

ADR – kurs podstawowy

1 (3)
 

Cel:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

Kurs ADR początkowy – organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznychKierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

 

Kurs ADR doskonalący – przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

 
Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

– wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

– główne rodzaje zagrożeń,

– informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

– działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

– czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,

– oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,

– obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

– przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

– zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,

– środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

– informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,

– informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,

– manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,

– ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,

– ochrona towarów niebezpiecznych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.
 
Czas trwania: Kurs ADR początkowy:kurs podstawowy w zakresie wszystkich klas – 18 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.Kurs ADR doskonalący:
kurs podstawowy w zakresie wszystkich klas – 16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Kurs podstawowy w ramach ADR początkowego może być prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym.
Terminy:

12-20.06.2021
Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym

Cena: 520,00 zł/os. (odnowienie uprawnień 450,00 zł/os.) + opłata na konto UM za wydanie zaświadczenia ADR 50,50zł

przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane, udostępniamy podręczniki na czas trwania szkolenia

poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoby do kontaktu:  Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl  

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

 

Facebook